پایگاه خبری و تحلیلی سرّ نیوز

تغییر وضعیت نمایش به نسخه کامپیوتر

قیمت بلیط پرواز های داخلی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

به گزارش سرّنیوز آخرین نرخ بلیط پرواز های داخلی در تاریخ 17 آذر ماه 92 (17/9/92) به این شرح می باشد:

 

مبدأ تهران

                        مبدأ                         مقصد                      قیمت (تومان)

  تهرانجیرفت154,100  
  تهرانشاهرود92,200  
  تهرانمشهد131,000  
  تهرانارومیه110,000  
  تهرانماهشهر115,300  
  تهراناردبیل96,400  
  تهرانجهرم136,300  
  تهرانسیری178,300  
  تهرانآبادان118,400  
  تهرانتوحید143,600  
  تهرانسیرجان135,200  
  تهرانلاوان155,200  
  تهرانتبریز102,700  
  تهرانسهند93,200  
  تهرانلامرد153,100  
  تهرانلار159,400  
  تهرانپارس‌آباد105,800  
  تهرانسنندج96,400  
  تهرانبیرجند138,400  
  تهرانسبزوار109,000  
  تهرانگرگان96,400  
  تهرانبوشهر136,300  
  تهرانساری96,400  
  تهرانگچساران123,700  
  تهرانکیش170,900  
  تهرانبندرلنگه166,700  
  تهرانزاهدان170,900  
  تهرانبندرعباس177,200  
  تهرانزابل17,300  
  تهرانکرمانشاه96,400  
  تهرانبم157,300  
  تهرانرفسنجان126,800  
  تهرانکرمان137,300  
  تهرانرامسر96,400  
  تهرانقشم184,600  
  تهرانبحرگان128,900  
  تهرانبجنورد115,300  
  تهراندزفول96,400  
  تهرانفسا135,200  
  تهرانایلام100,600  
  تهرانداراب145,700  
  تهرانعسلویه162,500  
  تهرانخوی116,300  
  تهرانطبس114,200  
  تهرانیزد100,600  
  تهرانایرانشهر203,500  
  تهرانیاسوج110,000  
  تهراناهواز104,800  
  تهرانخارک143,600  
  تهرانشیراز126,800  
  تهراناصفهان94,300  
  تهرانچابهار202,400  
  تهرانشهرکرد97,400  
  تهرانهمدان94,300  
مبدأ مشهد

                     مبدأ                           مقصد                      قیمت (تومان)

  مشهدچابهار181,400  
  مشهدکرمانشاه181,400  
  مشهدکرمان131,000  
  مشهدتبریز184,600  
  مشهدبیرجند94,300  
  مشهدقشم181,400  
  مشهدبوشهر178,300  
  مشهدعسلویه190,900  
  مشهدشهرکرد155,200  
  مشهدبندرلنگه184,600  
  مشهدبندرعباس168,800  
  مشهدشاهرود94,300  
  مشهدبندرامام183,500  
  مشهدسیرجان143,600  
  مشهدسنندج173,000  
  مشهدایرانشهر158,300  
  مشهداهواز181,400  
  مشهدساری107,900  
  مشهدیزد122,600  
  مشهداصفهان142,600  
  مشهدزنجان158,300  
  مشهدهمدان164,600  
  مشهدزاهدان130,000  
  مشهدنوشهر125,800  
  مشهدارومیه194,000  
  مشهدماهشهر191,900  
  مشهداردبیل162,500  
  مشهدرفسنجان140,500  
  مشهداراک155,200  
  مشهدرشت147,800  
  مشهدلامرد184,600  
  مشهدآبادان191,900  
  مشهددزفول184,600  
  مشهدلار193,000  
  مشهدگرگان102,700  
  مشهدخرم‌آباد170,900  
  مشهدخارک179,300  
  مشهدکیش204,500  
مبدأ شیراز

                     مبدأ                           مقصد                      قیمت (تومان)

  شیرازارومیه174,100  
  شیرازیزد92,000  
  شیرازرشت148,900  
  شیرازمشهد159,400  
  شیرازلامرد94,300  
  شیرازلار94,300  
  شیرازکیش96,400  
  شیرازکرمانشاه149,900  
  شیرازکرمان94,300  
  شیرازقشم98,500  
  شیرازعسلویه96,400  
  شیراززاهدان133,100  
  شیرازرامسر137,300  
  شیرازچابهار143,600  
  شیرازتبریز170,900  
  شیرازبندرعباس96,400  
  شیرازاصفهان96,400  
مبدأ اصفهان

                     مبدأ                           مقصد                      قیمت (تومان)

  اصفهانزاهدان144,700  
  اصفهانچابهار172,000  
  اصفهانبندرعباس136,300  
  اصفهانبم124,700  
  اصفهاناهواز96,400  
  اصفهانارومیه134,200  
  اصفهانآبادان94,300  
  اصفهانقشم232,900  
  اصفهانماهشهر94,300  
  اصفهانکیش126,800  
  اصفهانکرمانشاه104,800  
  اصفهانقشم143,600  
  اصفهانعسلویه112,100  
  اصفهانعسلویه112,100  
  اصفهانسیری131,000  
مبدأ اهواز

                     مبدأ                           مقصد                      قیمت (تومان)

  اهوازکیش135,200  
  اهوازکرمانشاه122,600  
  اهوازقشم146,800  
  اهوازعسلویه128,900  
  اهوازساری133,100  
  اهواززاهدان227,600  
  اهوازرشت127,900  
  اهوازبندرعباس140,500  

 

بیان دیدگاه